Contact

Client: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วารสาร ฬ. จุฬา เป็นวารสารรายเดือนของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทางทีมงานช่วยลูกค้ากำหนดรูปแบบเนื้อหา และดำเนินการประสานงานข้อมูลภายในทั้งหมด รวมถึงสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล ถ่ายรูป เขียนคอลัมน์ ออกแบบ ไปจนถึงจัดพิมพ์รูปเล่ม

ติดจอ ฬ.จุฬา เป็นรายการเพื่อนำเสนอข้อมูล ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยเนเบอร์มีเดีย ได้ดำเนินการตั้งแต่ออกแบบรูปแบบรายการ จัดทำข้อมูล และควบคุมทุกขั้นตอนการ ผลิต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ทางโรงพยาบาลสู่ประชาชน

สร้างช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผ่านLine@Chulahospital โดยเริ่มตั้งแต่การประสานงาน รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูล ออกแบบกราฟิก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลสู่ประชาชนทั่วประเทศ รวมไปถึงการเป็นผู้ดูแลและตอบคำถามแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทาง Line@Chulahospital ตลอด 24 ชั่วโมง