Contact

Client: Baby K’Tan Thailand

เราดูแลรับผิดชอบด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารการตลาดและการเพิ่มยอดขายให้กับ Baby K’Tan Thailand อย่างครบวงจร One Stop Service วางแผนกลยุทธ์การตลาด ครอบคลุมทั้งรูปแบบการตลาดออนไลน์และการตลาดออฟไลน์ ประชุมวางแผน ประสานงาน ออกแบบ รวมไปถึงการวิเคราะห์และวัดผลเพื่อหาแนวทางการทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน