Contact

Client: Neighbour

นิตยสาร Neighbour  เป็น Free Copy ที่หยิบยื่นแนวคิดและไลฟ์สไตล์ที่ “สร้างสรรค์” อย่าง “จริงใจ” เพื่อทำให้คนกรุงเทพฯค้นพบความสุขในชีวิตได้ง่ายขึ้น เนื้อหาเน้นไปยังไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่กำลังแสวงหาทางเลือกของความสุขแบบไม่ตามกระแส โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่กระบวนการวาง Concept ของแต่ละเล่ม  เก็บข้อมูลและเขียนคอนเทนท์  ถ่ายภาพประกอบและออกแบบ ไปจนถึงการจัดพิมพ์และเผยแพร่