Contact

Client: PTTRM

นิตยสาร My way เป็นนิตยสารราย 3 เดือน ที่เราทำร่วมกับองค์กรเอกชน โดยทางบริษัทได้วางแผนเนื้อหาและ Concept ภายในเล่ม และให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลือก หลังจากนั้นทางเราจะลงไปเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ ถ่ายรูป เขียนคอลัมน์ ออกแบบ ไปจนถึงจัดพิมพ์รูปเล่มส่งให้ลูกค้า